Project Description

Tư vấn thủ tục thực hiện các yêu cầu  dân sự

  • Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
  • Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
  • Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
  • Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
  • Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.