Project Description

Tư vấn thủ tục đăng ký tàu biển, nhập khẩu tàu biển

  • Tư vấn, thực hiện thủ tục đăng ký tàu biển
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký đổi tên tàu biển, cấp mã nhận dạng MMSI, cấp giấy phép đài tàu, chứng nhận định biên an toàn tối thiểu…
  • Tư vấn thực hiện thủ tục khai hải quan nhập khẩu tàu biển: chuẩn bị hồ sơ, khai hải quan
  • Tư vấn trường hợp miễn thuế GTGT, thuế nhập khẩu tàu biển theo quy định của pháp luật