Project Description

Tư vấn soạn thảo và ký kết Hợp đồng

  • Tư vấn về lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với bản chất của giao dịch và các quy định của pháp luật
  • Tư vấn nội dung hợp đồng phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội
  • Tư vấn nội dung các điều khoản của hợp đồng đảm bảo sự chặt chẽ khi thực hiện hợp đồng và thuận lợi cho việc giải quyết tranh chấp nếu có xảy ra tranh chấp
  • Đại diện và thay mặt khách hàng đàm phán nội dung hợp đồng.
  • Soạn thảo các Hợp đồng giao dịch theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng và phù hợp các qui định của pháp luật.