Project Description

Tư vấn pháp luật về Lao động

  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động và các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động
  • Tư vấn soạn thảo, đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể;
  • Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động;
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.
  • Tư vấn thủ tục và xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.
  • Các vấn đề khác về lao động trong doanh nghiệp