Project Description

Tư vấn lập di chúc, lưu giữ bảo quản di chúc

  • Tư vấn lập di chúc phù hợp hình thức, nội dung theo quy định của pháp luật, tránh trường hợp di chúc vô hiệu.
  • Làm chứng việc lập di chúc phân chia di sản hoặc tư vấn thủ tục công chứng, chứng thực di chúc
  • Nhận lưu giữ, bảo quản di chúc, công bố di chúc theo yêu cầu của người để lại di chúc
  • Tư vấn thủ tục, theo dõi quá trình phân chia di sản thừa kế theo di chúc đúng với ý chí, nguyện vọng của người để lại di chúc.