Project Description

Tư vấn pháp luật Thuế

  • Tư vấn về các quy định của pháp luật, chính sách liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế VAT, Thuế Xuất Nhập khẩu, Thuế thu nhập cá nhân…
  • Tư vấn kê khai thuế, nộp thuế…
  • Tư vấn các vấn đề khác về thuế